میدونستی بنی آدم اعضای یکدیگرند یعنی چی؟

یعنی تو قلب منی!

یعنی تو جیگر منی!!