خدايا غلط كردم!!

گوشه چشمتو بنازم خدا.

واي كه قربونت برم! تکون باحالی بود یه تلنگر اساسی

نجاتم دادي! واي يادم كه ميافته احساس ميكنم يه زندگي دوباره پيدا كردم! دوباره زنده شدم وايييييييييييييييييييييييي خدايا شكرت

خدايا شكرت شكــــــــــــــــــــــــــــــر

واي اينقد غلط كردم كه نشستم با ذوق نماز خوندم.  

چقد دوست داشتنت باحاله وووو