اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی آنرا تلخ میکند.

بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مثل آغاز!