سرم انگاری پره کرمه! شاید کرم خاکی شایدم سوسکه یا شاید کنه و شپش!!

بعضی وقتا دلم میخواد که چنگ بندازم تو کله م و یه لایه ازش بردارم ...

این کرم روده ها چی بود؟اون درازاش؟  اسکاریس بود به گمانم... از اونا انگاری تو کله مه میترسم اگه برش دارم یهو کله ام لخت شه!! اینقد که جای بزرگیو گرفته! همزیستی داریم باهم! کاش مث این گوزنا حداقل با این حشره خوارا همزیستی می داشتم. میو مد روزی هفته ای یه بارم که شده ترتیب کرم و شپش و ... میداد. چی میشد اخه؟

ای صابخونه اجازه!

صابخونه میشه یه کم بری کنار شاید اینطوری اون مخچه هه یه کم کار کنه!