پیام دادم و گفتم:

          بیا خوشم می دار!

پیام دادی و گفتی:

         که من خوشم بی تو!!!

میگن از سعدیه.