و چقدر که ما درس میخانیم!

 و بر طبق پیش گویی ها و رطالی ها و رمالی های قبلی در چنین روزی مقرر است که زندگی مان تغییر یابد!

و من منتظرم ای تغییر!!!

از کدامین سو به جانب ما می ایی؟ هان؟

و وای به حالت اگر مثبت نباشی!