به امید اینکه سال نو را با شور زیستن و شوق ساختن آغاز کنیم.