اگه بهت بگن فقط چند ماهه دیگه زنده ای.... چی کار میکنی؟ اگه خودت یهو بفهمی که یه بیماری مزمن و بی صدا داری که یواش یواش میخوردت چی؟

اگه بهت بگه که فقط چند ماهه دیگه زنده است.... چی کار میکنی؟ اگه بهت بگه که یه بیماری مسری و خطرناک داره؟ اگه هنوز از مردن بترسه اگه هنوز برا رفتن عجله نداشته باشه اگه فقط تو محرم رازش باشی ... اگه بخوای دلداریش بدی اگه .................. چی کارمیکنی ها؟ جی کار؟

داره کم کم باورم میشه که یه همچین نقشیو دارم !! نقش یه همراز برای یک بیمار! ولی چرا هیچ احساسی ندارم؟

اصلا انگار نه انگار !!

من از خودم میترسم!