پشت تاکسیه نوشته بود:

خدایا

 زندگی رو نگهدار    می خوام پیاده شم!