خواهم که بر زلفت

هر دم زنم شانه

ترسم پریشان کند بسی

حال هر کسی

چشم نرگست دیوانه دیوانه