خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم

تا آتش جانم را بنشینی و بنشانم.