به کی بگم دلم گرفته

هم فیزیکی هم معنوی!

به کی بگم؟