نبسته ام به کس دل!

نبسته کس به من دل!

چو تخته پاره بر موج

رها رها رها من!

پ.ن. از این دروغ واضح تر آخه؟