یکی گفته:
عشق به سراغ کسانی که در جستجوی عشق هستند نمیرود!
عشق سهم کسانی ست که عشق می دهند.

پ.ن: منصف باشم عشق اصلا سهم من نیست! ولی من میخوامشششششششش