حاج آقا سرمد به حاج خانم نرجس خبر زن داشتن مسعودو میده ..

نرجس ناراحت میشه

حاج آقا میگه : درسته که کار مسعود اخلاقی نبوده اما شرعی بوده!

این جمله خیلی برام جالب بود و عجیب و دردناک!

تو رسانه ملی اینقدر راحت اخلاق و شرع رو جلو هم میزاره! یعنی شرع اخلاقی نیست! یعنی چون شرعیه اگه اخلاقی هم نباشه مهم نیست!

کاری به خود قصه و کاراشون و درست و غلط اون ندارم اما این جمله به تنهایی کلی معنی داره!