خدایا !!!

شاکیم ازت! شاکی...

و میترسم ازت خیلی زیاد!

می ترسم ...

میترسم که شکایت کنم و همینایی رو هم که دارم دیگه نداشته باشم!!