ميگن همزمان با اميركبير درايران،  در زاپن مي­اي­جي امد. مي­اي­جي گفته كه براي خروج اقتصاد از حالت سنتي و فئودالي، احتياج به افراد ريسك پذير داريم در نتيجه به خان ها دستور داده كه ساموراييها را كه عمل حمايت از آنها را داشنتد بازخريد كرده و به انها سرمايه دهند. ساموراييها ريسك پذير بودند ودر بازار سرمايه از خطرات استقبال كردند و در نتيجه فضاي كارآفريني را براي ژاپن ايجاد کردند.

در خيلي كشورها پس از پايان جنگها، براي ارتشي ها كه ريسك پذيري خود را ثابت كرده اند دوره هاي MBA برگزار مي كنند. اين افراد اگر مدير شوند ميتوانند ريسك كرده و فرهنگ رقابتي را بجود اورند.

اما تا حالا در ايران بجاي فرهنگ رقابتي فرهنگ رانتخواري مطرح شده!!

منبع: جزوه دوستم در كلاس بازاريابي