من  و  البرز مثل  هم  هستیم

هر دو خاموش

هر دو پر غوغا

هر دو پر برف

هر دو در هاله ای اهورایی