دلم را ورق می زنم

به دنبال نامی که گم شد

در اوراق زرد و پراکنده این کتاب قدیمی

به دنبال نامی که من ...

-من شعرهایم که من هست و من نیست-

به دنبال نامی که تو ...

-توی آشنا-ناشناس تمام غزل ها-

به دنبال نامی که او ...

به دنبال اویی که کو؟