اين روزا حال اونیو پیدا کردم که منتظره... هر روز فک میکنه ممکنه براش مهمون بیاد. هر روز خونشو آب پاشی جارو میکنه. دکورشو هی عوض میکنه. هی نگرانه ازک بزک خودش و خونه اش و خرتو پرتشه و  کسی نمیاد!

کی میشه بخونم:

لحظه دیدار نزدیک است/ باز من دیوانه ام مستم /  باز میلرزد دلم دستم / باز گویی در جهان دیگری هستم / هاي نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ/ هاي نپریشی صفاي زلفکم را دست / و آبرويم را نريزي دل/ اي نخورده مست /  لحظه دیدار نزدیک است...