یخ آب میشـود در روح من

 
                               در اندیشه هایم


                                                 بهــــار حضــور توست ، بودن توست ...