تا می شوم در یاد تو، ره می زنم بر جان تو

بحر خیال عاشقی، لیلا شوم بر بال تو

لیلای بی مجنون منم، مجنون تویی لیلا تویی

جان و تنی جان و تنی، مجنون بی لیلای من