تا اشتیاق بانگ تو درجان خسته ام،

شور و نشاط عشق بر انگیزد .

من غرق مستی ام

از تابش وجود تو در جام جان چنین،

سرشار هستی ام .

 

من بازتاب صولت زیبایی توام

آیینه شکوه دلارایی توام